Welkom bij Vrije Basisschool Sint-Jan!

Ons E.O.P.

Ons E.O.P. (Ons Eigen Opvoedingsproject)

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.


1. Een schooleigen christelijke identiteit.

Wij willen een open school zijn, waar iedereen welkom is: leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij hechten veel belang aan een warm onthaal van iedereen, die bij onze school is betrokken .
Wij zijn een school met een hart voor kinderen, klein en groot. Wij trachten ons in te leven in hun leefwereld met een wederzijds respect voor elkaar in een vriendelijke sfeer met een gezonde aandacht voor de nodige zorg en discipline. Kinderen zijn voor ons geen nummers.
Wij streven naar een gezond evenwicht tussen degelijke leerervaringen en een muzische leefomgeving*.
Wij bieden zo een open venster op de wereld. Dit doen wij vanuit een christelijke inspiratie, gebaseerd op de grondwaarden van het katholiek onderwijs:

 • respect voor de eigenheid van ieder mens,
 • verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
 • menswaardigheid,
 • solidariteit,
 • vreugde om het leven en de schepping,
 • dankbaarheid,  verwondering,
 • respect en zorg voor de natuur,
 • vertrouwen in het leven,
 • vergeving schenken en ontvangen,
 • hoop op toekomst,
 • zorgzame nabijheid en troost.

 

Op deze manier creëren wij veiligheid en geborgenheid voor onze kleuters en leerlingen.

* Een muzische leefomgeving: zang, dans, knutselen, bewegen ...

2. Een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.

De vraag is hier: 'Wat moeten kinderen leren om tot 'goede' mensen uit te groeien?'

 • Wij willen kwalitatief en degelijk onderwijs aanbieden, waarin het totale kind wordt benadrukt. Hierbij zorgen wij voor een samenhang tussen de verschillende leergebieden: rekenen, taal, w.o., . .
 • Wij baseren ons daarbij op het ontwikkelingsplan voor de kleuterschool, de ontwikkelingsdoelen, de eindtermen en de leerplannen van de lagere school.
 • Wij zorgen voor een stimulerend klimaat met voldoende prikkels voor elk kind door het gebruik van eigentijdse leermiddelen, zoals b.v. computer, contractwerk, hoekenwerk, klasdoorbrekende activiteiten,. . .

 

Via deze inhouden willen wij aansluiten bij de behoeften en de interesses van onze kleuters en onze leerlingen.
Deze leerlingen krijgen de kans om zelfstandig naar oplossingen voor een probleem te zoeken, waarbij ze gebruik maken van de bovenvermelde leermiddelen. Wij vinden het belangrijk om de kinderen relatiebekwaam te maken via het werken aan sociale vaardigheden* en attitudes. Er is een samenwerking tussen de kleuterafdeling en de lagere school om de doorstroming van de kleuters te vergemakkelijken. Ter voorbereiding op het secundair onderwijs vinden wij het belangrijk om kinderen een goede leer- en werkhouding mee te geven (leren leren, huistaken, lessen,...).
* Sociale vaardigheden: omgaan met elkaar, ruzies uitpraten, leren samen werken, ...

3. Een stimulerend opvoedingsklimaat.

De vraag is hier: 'Hoe kan dat leren best ondersteund en begeleid worden?'

Wij hechten veel belang aan een stimulerende leef- en leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat er een gezond evenwicht is tussen inspanning en ontspanning. Hierbij voorzien we een waaier van activiteiten, waarbij de creativiteit van elk kind wordt gestimuleerd. Wij maken met onze kleuters en leerlingen de nodige afspraken om het klas- en schoolgebeuren optimaal te laten verlopen. Als leerkrachten vinden wij het belangrijk dat er voldoende overlegmomenten zijn, zodat ons aanbod verdiepend en verrijkend is en dit vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar. Zo trachten we in onze school een sfeer van verbondenheid* op te bouwen, omdat dit een positieve invloed heeft op het leren van de kinderen.
* Verbondenheid: leven met elkaar, leren van en met elkaar, zorg dragen voor elkaar,...

4. Een brede zorg voor alle kinderen.

De vraag is hier: 'Hoe centraal staat het kind?'

 • Wij besteden aandacht aan het ontwikkelingsniveau van elk kind, zowel in de kleuterschool als in de lagere school.
 • Wij begeleiden kinderen met een leerachterstand en eventueel hoogbegaafde kinderen. Wij proberen leerachterstand te voorkomen.

 

Brede zorg heeft twee dimensies
1. Zorgbreedte is de aandacht voor de 'gewone zorgvragen' van kinderen.Ieder kind is anders, uniek en heeft dus eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Leerkrachten worden dan ook uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.
2. Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten leerkrachten op 'bijzondere zorgvragen'. Voor deze bijzondere zorgvragen doet de school een beroep op de samenwerking met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra. Een permanente evaluatie en een leerlingenvolgsysteem worden gehanteerd als instrumenten om elke kleuter en elke leerling op zijn of haar niveau vooruit te helpen.
Wij vinden het belangrijk dat er een klimaat heerst van respect en waardering voor kinderen, dat er naar hen wordt geluisterd en dat er wordt ingegaan op hun vragen. Door deze manier van werken kunnen kinderen gestimuleerd worden.

5. Een school als gemeenschap en als organisatie.

De vraag is hier: 'Wie zijn de verschillende betrokkenen? Welke is hun verantwoordelijkheid? Hoe wordt alles best georganiseerd?'

In onze school werkt iedereen* aan hetzelfde doel: de opvoeding van kinderen. Elke geleding doet dit volgens zijn of haar mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Daarom werken alle betrokkenen stap voor stap aan en vanuit dit schooleigen christelijk opvoedingsproject.
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen maakt de school tijd, ruimte en middelen vrij om de professionaliteit van ons als leerkrachten en de goede werking van de school te verbeteren. Zo krijgt de school een ziel.
Alleen op deze manier kunnen we als een hecht team samenwerken in vertrouwen en respect met elkaar, waarbij iedereen zich goed voelt.