Zorgbeleid

De leerkrachten zorgen in de eerste plaats voor een krachtige leeromgeving. Zo kunnen ze hun werking goed afstemmen op de behoeften van al de kinderen.

Als de leerkrachten met bepaalde kinderen problemen ondervinden waarbij ze hulp nodig hebben, wordt dit besproken op het zorgoverleg. Dit zorgoverleg vindt elke week of om de twee weken plaats met de zorgcoördinator. Deze kan dan helpen bij het observeren en het analyseren van de onderwijsbehoeften van het kind. De leerkracht handelt verder binnen de klaspraktijk, maar wordt ondersteund door het zorgteam.

Ook tijdens oudergesprekken kan de zorgcoördinator ondersteunend aanwezig zijn.

ndien voor bepaalde leerlingen de draagkracht van de school overschreden wordt, neemt de zorgcoördinator contact op met het CLB. Er wordt dan samen bekeken welke externe hulp er nodig is. De zorgcoördinator blijft contactpersoon tussen CLB, externe begeleiding en de school.

  • zorgcoördinator kleuteronderwijs: Deborah De Luca

  • zorgcoördinator 1e lj. - 6de lj. Christiane Reulens